Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach - 4 września 2015 r.

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach - 4 września 2015 r.

Aktualności 4 Września 2015

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 4 września 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 26 czerwca 2015 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 18 sierpnia 2015 r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:


 • zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,

 • zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych,

 • zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,

 • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu Rejonowego w Rybniku,

 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza,

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie cmentarza w obrębie Czerwionka,

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny,

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim, Gminą Jejkowice oraz Gminą Gaszowice dotyczącego wspólnej realizacji projektu,

 • przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                (-) Bernard Strzoda

do góry