Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Aktualności 21 Marca 2011

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 25 marca 2011 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 lutego 2011 r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o bieżącej korespondencji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  3) dotycząca zmiany uchwały Nr III/17/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  4) dotycząca zmiany uchwały Nr V/61/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2011 rok,
  5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
  6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
  7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego punktu przedszkolnego "Domowe przedszkole Piccolo" w Orzeszu przy ul. Marksa 13e w Orzeszu,
  8) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
  9) przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach "Programu Aktywności Lokalnej" przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego "OPS i Twoja aktywność ku integracji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w 2010 r.
 8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 11. Zakończenie. 


                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                (-) dr inż. Marek Profaska

top_baner
do góry