Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w dn. 23 czerwca br.

Sesja Rady Miejskiej w dn. 23 czerwca br.

Aktualności 17 Czerwca 2014

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 maja 2014 r.

3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

5. Informacja o bieżącej korespondencji.

6. Zapoznanie się z:

1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2013 rok,

2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013,

3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3/ zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,

4/ zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania,

5/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,

6/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,

7/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

8/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Stanowicach,

9/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowych,

10/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem na rzecz dotychczasowego najemcy,

11/ przekazanie składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

12/ określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których dotacja stanowić będzie pomoc publiczną.

11. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

12. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

14. Zakończenie.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       (-) dr inż. Marek Profaska    

do góry