Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 22 Października 2012

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
26 października 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 14 września 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
5/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej, 
6/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku,
7/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku,
8/ określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku,
9/ określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku,
10/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11/ odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
12/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13/ określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
14/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
15/ zmiany uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
16/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, 
17/ zmiany uchwały Nr XVII/185/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
18/ wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
19/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do niepublicznego przedszkola Domowe Przedszkole "Piccolo" w Orzeszu przy ul. Marksa 13e w Orzeszu,
20/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (P1),
21/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS 4).

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie. 


Przewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska 

do góry