Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Czerwca 2013

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00 
w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego 
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja (hala).Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 9 maja 2013 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2012 rok, 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012, 
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3/ zmiany stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
4/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,
5/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach,
6/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
8/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach, w obrębach Czerwionka oraz Dębieńsko,
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
10/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przeznaczonego na mieszkanie do adaptacji w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
11/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
12/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów przy ul. Kopalnianej,
13/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. K. Miarki,
14/ zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk,
15/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego "Irysek" w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława 13b,
16/ ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
17/ inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
18/ inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
19/ zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania, 
20/ zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/376/13 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 marca 2013 r., poz. 2234).

11. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
12. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14. Zakończenie. 

top_baner
do góry