Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 19 Marca 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81 poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
23
marca 2018r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul.3 Maja


Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 lutego 2018 roku.

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,

 2. przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2018 rok,

 3. podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,

 4. zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,

 5. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

 6. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 7. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych,

 8. zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

 10. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

 11. zmiany załącznika do uchwały Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

 12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

 13. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2017 rok

 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

 3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry