Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 16 Czerwca 2017

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81 poz. 2201  z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
23
czerwca 2017r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul.3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 maja 2017roku.

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Zapoznanie się z:

 1. sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok,

 2. sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016,

 3. informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Dyskusja.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,

 2. udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku,

 3. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

 4. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,

 5. poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności,

 6. wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów,

 7. wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy,

 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu,

 9. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na dogach wojewódzkich,

 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,

 11. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

 12. zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztową”,

 13. zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojną”,

 14. zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego” na „Miejską”,

 15. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

 

do góry