Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Marca 2017

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81 poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
24
marca 2017r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 lutego2017roku.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,

 2. przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok,

 3. zmiany w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,

 5. sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

 6. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,

 7. uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018

 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,

 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tejże części nieruchomości,

 10. uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 11. uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 12. zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik,

 13. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2016 rok.

 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.

 3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

 

do góry