Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 20 Lutego 2017

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl. z 2003r. Nr 81poz.2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
24
lutego 2017r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 27 stycznia 2017 roku oraz sesji nadzwyczajnej w dniu 9 lutego 2017roku.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji RadyMiejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,

 3. emisji obligacji komunalnych,

 4. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 5. inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

 6. ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 7. przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

 8. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 9. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 10. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko1”,

 12. udzieleniadotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,

 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

 15. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry