Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 9 Grudnia 2016

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
16 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 listopada 2016 roku.

 3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,

 3. Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,

 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,

 5. stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

 7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku,

 8. stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 roku,

 9. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok,

 10. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 11. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 12. przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 13. miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko1” – etap 1,

 14. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy,

 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy,

 16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                               (-) Bernard Strzoda

do góry