Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Listopada 2016

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81poz.2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
25
listopada 2016r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji zwyczajnej w dniu 20 października 2016 roku i nadzwyczajnej w dniu14 listopada 2016 roku.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku,

 4. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku,

 5. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku,

 6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku,

 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat,

 8. zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

 9. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

 10. zmiany Uchwały NrXXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyDiament Biznesu,

 11. powołania doraźnej Komisji Statutowej,

 12. ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,

 13. uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy,

 14. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie,

 15. nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 16. organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry