Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 23 Września 2016

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U. Woj. Śl. z 2003r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
30
września 2016r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 sierpnia 2016r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej,

 5. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,

 6. przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,

 7. ustalenia terminu wyborów Sołtysa w Sołectwie Książenice,

 8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka,

 9. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy,

 10. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali niemieszkalnych - garaży położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach,

 11. uchylenia uchwały Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchwały Nr III/35/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności StrażyMiejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry