Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 17 Czerwca 2016

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl. z 2003r. Nr 81 poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
24
czerwca 2016r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 20 maja 2016r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Zapoznanie się z:

 1. sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok,

 2. sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015,

 3. informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Dyskusja.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

 4. zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 5. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 6. zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka,

 7. zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 1. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego części nieruchomości nie wydzielone jako działki o symbolu „dr”, ale fizycznie wykorzystywane jako służebność drogowa, ujawniona w dziale III księgi wieczystej,

 2. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom,

 3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Bełk),

 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Czerwionka1)

 5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Czerwionka),

 6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Czuchów1),

 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Czuchów2)

 8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Czuchów),

 9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Leszczyny2)

 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Leszczyny),

 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejż eumowy.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry