Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 4 Grudnia 2012


Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
12 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 9:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 października 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3/ ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
4/ uchylenia uchwały Nr LIII/636/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
5/ Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
6/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7/ stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
8/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
9/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2,
10/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach ul. Ogrodowa 6, 
11/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku,
12/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14/ określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
15/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
16/ ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
17/ podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania,
18/ określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
19/ ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
20/ stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 r.,
21/ stwierdzenia ważności wyborów sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012r.,
22/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok,
23/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa Stanowice,
24/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3),
25/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 1 roku z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku DG2 przy ul. Młyńskiej 21 A w Czerwionce-Leszczynach,
26/ wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
27/ zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017",
28/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2013 roku,
29/ zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich,
30/ poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich,
31/ wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości gruntowych,
32/ przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2014 z okresu 2010–2012.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie. 


                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                         (-) dr inż. Marek Profaska 

do góry