Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 25 Stycznia 2013

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
1 lutego 2013 r. (piątek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 12 i 28 grudnia 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
4/ zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
5/ diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli),
6/ inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
7/ zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 – 2017",
8/ określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
9/ zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
10/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorska i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,
11/ zmiany uchwały Nr XXIV/290/12 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach,
12/ poparcia apelu Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego dotyczącego planowanego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158 na trasie Wodzisław Śląski – Chałupki oraz planowanego ograniczenia kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki,
13/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2,
14/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi,
15/ statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
16/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie. 


 Przewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska

do góry