Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 2 Września 2013

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 6 września 2013 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja (hala).

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 czerwca 2013 r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
 5. Informacja o bieżącej korespondencji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  3. 3/ emisji obligacji komunalnych,
  4. 4/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drodze wojewódzkiej nr 924,
  5. 5/ udzielenia odpowiedzi na skargę Pani Bożeny Grim, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
  6. 6/ zmian w uchwale Nr XXVI/332/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  7. 7/ zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
  8. 8/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP3),
  9. 9/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom (ZS1),
  10. 10/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (MOSiR),
  11. 11/ wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko,
  12. 12/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,
  13. 13/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,
  14. 14/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Książenice,
  15. 15/ udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 8. 8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
 9. 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska

do góry