Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 19 Listopada 2013

Na podstawie §26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U. Woj. Śl. z 2003r. Nr 81 poz. 2201 z późn.zm.),

 

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
22 listopada 2013r. (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przyjęcie protokołu sesji w dniu 25 października 2013r.

  3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

  4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

  5. Informacja o bieżącej korespondencji.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

-zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

-określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia1 stycznia 2014 roku,

-określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,

-określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,

-określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,

-przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerewionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy,

-upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,o którym mowa w ustawie z dnia10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne(t.j.Dz.U.z2012r.,poz.1059zpóźn.zm.),

-zmiany uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad,sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny obejmującego obszary w rejonie ul.3-go maja,Gliwickiej i gen.Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul.Rybnickiej w obrębie Leszczyny,w rejonie boiska przy ul.Słonecznej w obrębie Książenice i działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza,

-przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

-wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do przedszkola NiepublicznegoTęczowa Kraina Filomatyw Gliwicach przy ul. Wiejskiej 49,

-zmiany uchwały Nr XXVII/350/12 z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

-wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,

-wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,

-przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok.

  1. Informacja nt. bieżącej działalności StrażyMiejskiej.

  2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

  3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

  4. Zakończenie

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) dr inż. Marek Profaska

do góry