Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 20 Października 2015

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81poz.2201z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
23 października 2015r. (piątek ) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 4 września 2015r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. powołania doraźnej Komisji Statutowej,

 5. ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,

 6. opłaty targowej,

 7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku,

 8. określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku,

 9. uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach NrIX/141/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

 10. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,

 11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok,

 12. przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wolności),

 13. przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Ligonia),

 14. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Książenice),

 15. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie,

 16. wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy (3 Maja),

 17. wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy (Konopnickiej),

 18. wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy (Pl.Matejki),

 19. wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Książenicach zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia,

 20. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 21. wyrażenia zgody na częściowe wygaśniecie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Książenicach zabudowanych budynkiem szkoły,

 22. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,

 23. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul.3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul.Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul.Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31w obrębie Przegędza.

 

 1. Informacja nt.bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry