Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 19 Czerwca 2015

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
26 czerwca 2015r.(piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 8 maja 2015r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Zapoznanie się z:

 1. sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok,

 2. sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014,

 3. informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Dyskusja.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmianyUchwałyBudżetowejGiMCzerwionka-Leszczynynarok2015,

 2. zmianyWieloletniejPrognozyFinansowejGiMCzerwionka-Leszczyny,

 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki,

 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk,

 5. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 6. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazy kandydatów na ławników do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,

 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy,

 8. przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 9. przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi nazapytaniaiwnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry