Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 20 Marca 2015

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U. Woj.Śl.z 2003 r.Nr 81poz.2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się


27 marca 2015r. (piątek) o godz.11.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 lutego 2015 r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM zrealizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. emisji obligacji komunalnych,

 4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,

 5. zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

 6. rozpatrzenia skargi nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach na Dyrektora Szkoły Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach,

 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Domino” w Rybniku,

 8. zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 9. zmiany uchwały Nr II/7/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 10. zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 12. zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,

 13. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 14. zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

 15. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

 16. zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

 17. przekazania składnika majątku pomiędzyjednostkamiorganizacyjnymiGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny,

 18. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku,

 19. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Bełk),

 20. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Dębieńsko),

 21. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Stanowice),

 22. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,

 23. wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia w Bełku przy ul. Palowickiej 2.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.

 2. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 5. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry