Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 20 Lutego 2015

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U. Woj.Śl. z 2003 r.Nr 81poz. 2201z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się


27 lutego 2015r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 stycznia 2015r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków-podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2015 rok,

 4. przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,

 5. powołania doraźnej Komisji Statutowej,

 6. ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,

 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniami stawki opłaty,

 8. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 9. określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 10. podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania,

 11. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,

 12. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

 13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 14. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 15. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej,

 16. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 17. przystąpieniado sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry