Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 23 Stycznia 2015

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81 poz.2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
30
stycznia 2015r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul.3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 18 i 30 grudnia 2014r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskie j idziałalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. emisji obligacji komunalnych,

 4. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2015 roku,

 5. zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

 6. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielonej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13,

 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy,

 9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr.Czerwionka),

 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr.Dębieńsko),

 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr.Czerwionka),

 12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr.Dębieńsko).

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry