Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 15 Grudnia 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U. Woj.Śl. z 2003 r. Nr 81poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się


18 grudnia 2014r.(czwartek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2014r.

 3. Informacja z działalności Komisji branżowych Rady Miejskiej.

 4. Informacja o bieżącej korespondencji.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 3. Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 5. stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 6. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności związanych z delegowaniem w ramach podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej,

 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,

 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko,

 11. wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny,

 12. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2015 rok,

 13. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku,

 14. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

 15. zmiana uchwały Nr XXVII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych,

 16. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęciaRegulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 17. ogłoszeniatekstujednolitegouchwaływsprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 18. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzeniaWieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017,

 19. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2015-2018”,

 20. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (ZS 1),

 21. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (SP Przegędza),

 22. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (ZS 5),

 23. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (SP Książenice).

 

 1. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry