Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 31 Października 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl. z 2003r. Nr 81poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
7 listopada 2014r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 września 2014r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 3. zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 4. rozpatrzenia wniosku sołectwa Szczejkowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku,

 5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku,

 6. przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach,

 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku,

 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza,

 9. zmiany uchwały Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia programuKarta Gminy dla Dużej Rodziny,

 10. przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-LeszczynachProgramu Aktywności Lokalnejprzewidziany do realizacji w ramach projektu systemowegoOPS i Twoja aktywność ku integracjiwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 11. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Stanowice),

 12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori „Bajtuś 3” w Rybniku, Przedszkola Niepublicznego „Radosna Chatka” w Rybniku oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kinder Klub” w Rybniku,

 13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 14. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,

 15. przyjęciaWieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.na lata 20152017,

 16. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 17. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (ZGM),

 18. wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (ZGM),

 19. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników gminnych.

 2. Informacjant. bieżącej działalności StrażyMiejskiej.

 3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) dr inż. Marek Profaska

do góry