Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Października 2013

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),  

informuję Mieszkańców, sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 25 października 2013r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja (Hala)

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu sesji w dniu 6 września 2013r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 • emisji obligacji komunalnych,

 • zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości o obowiązujących od dnia1 stycznia 2014 roku,

 • wprowadzenia zmian w Statucie gminnej jednostki organizacyjnej – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr LI/594/10 z dnia 25 czerwca 2010 r.,

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego  trybu zawarcia tejże umowy,

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy,

 • przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

 • przyjęciaProgramu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 20172020,

 • uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjętego uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010r.,

 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk,

 • zmiany uchwały NrXXVI/262/08 z dnia 29 sierpnia 2008r .w sprawie przystąpienia do projektu systemowegoOPS i Twoja aktywność ku integracjiwspółfinansowanegoz Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 • wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS Bełk),

 • wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Stanowice),

 • realizacji projektu pn.:Zrobię to sam! Metoda projektowania dla efektywności nauczania,

 • realizacji projektu pn.:Każdy ma szansę na sukces.

 

 1. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

 2. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 5. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) dr inż. Marek Profaska

 

top_baner
do góry