Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 24 Marca 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl. z 2003 r .Nr 81poz.2201 z późn. zm.),

 

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
28
marca 2014r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu sesji w dniu 28 lutego 2014r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiącychfundusz sołecki,

 4. wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego,

 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu,

 6. przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju,

 7. zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 8. zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania,

 9. zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,

 10. ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,

 11. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013,

 12. wyrażenia zgody na zbycie udziału w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przyul. 3 Maja 36C w Czerwionce-Leszczynach,

 13. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczegoDębieńsko1,

 14. przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013.

 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2013 rok.

 3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 6. Zakończenie.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rad yMiejskiej

(-)dr inż. Marek Profaska

do góry