Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 24 Lutego 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

 

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
28 lutego 2014r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołów sesji w dniu 30 grudnia 2013r., sesji nadzwyczajnych w dniu 10 i 29 stycznia 2014r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2015r. środków stanowiących fundusz sołecki,

 4. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 5. określeniaszczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010r.,nr 234 poz. 1536 zpóźn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 6. zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

 7. zmiany uchwały Nr XXXVII/510/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku,

 8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,

 9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko,

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Czerwionka),

 12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Palowice),

 13. wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (Czuchów),

 14. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku.

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)drinż.MarekProfaska

do góry