Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 25 Czerwca 2012

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
29 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 maja 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2011 rok, 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011, 
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011.
10. Wręczenie medalu Sekiguchi Takaaki z okazji 50-lecia nadania praw miejskich za wkład w rozsławianiu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na świecie i krzewienie kultury japońskiej w naszym mieście i kraju.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ emisji obligacji komunalnych,
3/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,
4/ zmieniająca uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszymi zmianami,
5/ lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
6/ zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
7/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
8/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2012-2014,
9/ przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: "Podnieś kwalifikacje – ucz się języków" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
10/ przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: "Edukacja mieszkańców sołectw gminy Czerwionka-Leszczyny" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
11/ przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: "Wyższe kwalifikacje, większe możliwości – podstawy księgowości, kadr i płac" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
12/ przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: "Kreatywni dla tradycji – twórcze działania młodzieży" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
13/ przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: "Młody Lider Biznesu" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
14/ przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: "Ochotnicze Straże Pożarne – droga ku nowoczesności" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
15/ zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,
16/ zmian w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp.z o.o. na lata 2012-2014".

12. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
13. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Zakończenie. 
                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                            (-) dr inż. Marek Profaska 

do góry