Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 26 Marca 2012

Informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 30 marca 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

 

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 luty 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
4/ zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
5/ zmiany w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
6/ uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a realizującymi zadania własne Gminy i Miasta w zakresie udzielenia schronienia oraz wyżywienia osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7/ przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach "Programu Aktywności Lokalnej" przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego "OPS i Twoja aktywność ku integracji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
8/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
9/ wyrażeni zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
10/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
11/ wyrażenia opinii do "Propozycji Planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny",
12/ wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
13/ dotycząca stanowiska w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej przez KRRiT.
14/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej 9.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w 2011 r.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                  (-) dr inż. Marek Profaska

do góry