Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 22 Lutego 2012

Informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
24 lutego 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 stycznia 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (ewentualne podjęcie uchwały).
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ rozpatrzenia skargi Pani Marioli Świąteckiej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
2/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
4/ zmiana uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2012 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach,
5/ przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2012 rok,
6/ zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami,
7/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
8/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
9/ wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali piwnicznych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
10/ zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie. 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                     (-) dr inż. Marek Profaska 

do góry