Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 23 Stycznia 2012

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
27 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 16 i 29 grudnia 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3/ statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach,
4/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XVI/174/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
5/ wyrażenia poparcia dla Sygnatariuszy deklaracji wprowadzenia jednolitego biletu umożliwiającego przejazd wszystkimi środkami komunikacji zbiorowej na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
6/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
7/ zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
8/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,
9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1,
10/ przystąpienia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1, 
11/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, 
12/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori "Bajtuś" w Rybniku,
13/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczających do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2,
14/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie. 

top_baner
do góry