Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 22 Listopada 2011

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców, 

iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

odbędzie się  

25 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 12:00

w sali Miejskiego Ośrodka Kultury

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

Tematyka sesji przewiduje:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 października 2011 r. i 4 listopada 2011 r.

3.  Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej  i działalności.

4.  Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

5.  Informacja o bieżącej korespondencji.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,

4/ rozpatrzenia skargi Państwa Kariny i Marcina Stempniak złożonej na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,

5/ przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny sp. z o.o. na lata 2012 – 2014”,

6/ wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na czas nieoznaczony, gruntu oddanego            w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

7/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach              Nr X/120/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na zawieranie porozumień z gminami lub powiatami w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej,

8/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w wysokości 26/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych      w  Zabrzu przy ulicy Karola Miarki 14,

9/ aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

10/     wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych służebnością drogową.

11/     wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS nr4)

12/     wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Książenice)


7.  Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

8.  Zgłaszanie zapytań i wniosków.

9.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

     (-)  dr inż. Marek Profaska

top_baner
do góry