Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 26 Września 2011

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn.zm.),informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 30 września 2011 r. (piątek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 2 września 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ emisji obligacji komunalnych,
4/ wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku,
5/ ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,
6/ zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3),
8/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom (ZS nr 1),
9/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie. 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                   (-) dr inż. Marek Profaska

do góry