Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 29 Sierpnia 2011
     Ogłoszenie

                                              Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
                                                    (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

                                                                               informuję Mieszkańców, 
                                                iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
                                                                                        odbędzie się 
                                                                2 września 2011 r. (piątek) o godz. 12:00 
                                                                       w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
                                                            w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.Tematyka sesji przewiduje:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 czerwca 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ zmiany uchwały nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
4/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników,
5/ przyjęcia "Sprawozdania za 2010 rok z realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 -2017" - (do wglądu w Biurze Rady), 
6/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Bim Bom" w Rybniku,
7/ wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXV/250/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2008 – 2012",
8/ reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Zarządu Dróg i Służb Komunalnych,
9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce – Leszczynach. 

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie.
do góry