Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 17 Maja 2011

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
20 maja 2011 r. (piątek) o godz. 12.00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

Tematyka sesji przewiduje: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 marca 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010,
4) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010,
5) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010,
6) powołania Zespołu dla przeprowadzenia wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego            w Rybniku,
7) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres 3 lat, gruntu zajętego pod garaże nietrwale związane z gruntem, położonego w Czerwionce – nr działek 1095/38, 1983/193,
8) wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
9) wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego oddanego w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Przegędza),
11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Przegędza),
12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Przegędza),
13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Stanowice),
14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Stanowice),
15) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (Stanowice),
16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czerwionka),
17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (Czerwionka),
18) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Szczejkowice),
19) wyrażenie zgody na zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej (Leszczyny),
20) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Leszczyny),
21) zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,
22) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych.

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie. 

do góry