Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Lutego 2011

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
25 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 12.00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

Tematyka sesji przewiduje: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 28 stycznia 2011 r. i 15 lutego 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (ewentualne podjęcie uchwały).
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) emisji obligacji komunalnych,
4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
5) przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
8) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
9) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
10) opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
11) zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami,
12) zmiany uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny",
13) zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
14) zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
15) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,
16) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach.

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             (-) dr inż. Marek Profaska

top_baner
do góry