Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 10 Września 2012

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 14 września 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 czerwca 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych w rok 2013,
4/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,
5/ ustalenia terminów wyborów Rady Dzielnicy w dzielnicy Czerwionka Karolinka,
6/ ustalenia terminów wyborów Sołtysa w sołectwie Książenice,
7/ zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,
8/ diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli),
9/ zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
10/ zmiany statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
11/ przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2012-2014 "Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C",
12/ określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
13/ lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
14/ zmiany uchwały Nr XXI/232/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. "Budowa chodników i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk",
15/ podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,
16/ poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
17/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS nr 4),
18/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom (ZS nr 1),
19/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (P nr 6),
20/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (G nr 2),
21/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS nr 5),
22/ wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów,
23/ wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości,
24/ wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową,
25/ zmiany Uchwały Nr XXIII/255/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dn. 29 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: "Podnieś kwalifikacje – ucz się języków" w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
26/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
27/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach,
28/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Odrodzenia oraz autostrady A1 dzielnicy Dębieńsko.
7. Informacja nt. adaptacji strychów na lokale mieszkalne.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.

do góry