Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

Aktualności 17 Czerwca 2011
Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
22 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 20 maja 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2010 rok, 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010, 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
4) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) zwolnień od podatku od nieruchomości,
4) zmian statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Czerwionce-Leszczynach oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
8) wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych,
9) wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
10) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem na rzecz dotychczasowego najemcy,
11) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy,
12) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.

10.Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
11.Zgłaszanie zapytań i wniosków.
12.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13.Zakończenie. 


                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                    (-) dr inż. Marek Profaska
top_baner
do góry