Strona główna/Urząd/Aktualności/Rządowy program pomocy uczniom - WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program pomocy uczniom - WYPRAWKA SZKOLNA

Aktualności 2 Sierpnia 2012

Informujemy, że wnioski dotyczące udzielenia pomocy finansowej w ramach programu "Wyprawka szkolna" pobierać będzie można w sekretariatach szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uzupełnione dokumenty należy złożyć do 28 września br. 

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Uchwała Rady Ministrów 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – "Wyprawka szkolna".

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:

uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, 
uczniów klasy IV szkoły podstawowej,
uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum,
uczniów :
słabowidzących, 
niesłyszących, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Założenia programu :
Zgodnie z założeniami programu w roku 2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:
uczniom klas I szkoły podstawowej, klasach I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)).
uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,   długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 
Liczba uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, zgłoszonych ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasach I szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego oraz klasy I i VII ogólnokształcącej szkoły baletowej z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
niezależnie od dochodu uczniom:
słabo widzącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
niesłyszącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasady udzielania pomocy :

1.Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 
2.Wniosek, składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. 
3.Dyrektor szkoły, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uczniów niepełnosprawnych, i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły. 
4.W przypadku szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, gmina na terenie której znajdują się wyżej wymienione szkoły, zwraca się do organów prowadzących te szkoły o udzielenie informacji o szacunkowej liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy z programu, uczęszczających do tych szkół.
5.Po otrzymaniu listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta ustala liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w danej szkole i powiadamia dyrektorów szkół o podziale środków a następnie przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły.
6.Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. 
7. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. 
8.Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. 

Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) :
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu. 
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: 
imię i nazwisko ucznia, 
klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, 
adres szkoły, 
wykaz zakupionych podręczników, 
kwotę zakupu, 
datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. 
Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Przekazanie środków na realizację programu:

Środki na realizację programu zostaną przekazane w dwóch transzach: 
1) pierwsza transza (w wysokości nie mniejszej niż 50% planowanych środków) – obliczona została na podstawie wstępnych danych, dotyczących liczby uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy w formie zakupu podręczników, otrzymanych z poszczególnych województw; 
2) druga transza - stanowić będzie uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych gminom do pełnego zrealizowania programu, obliczona na podstawie skorygowanych danych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w miesiącu wrześniu. 
Wojewoda przekaże dotacje gminom, zgodnie z zasadą: liczba uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w poszczególnych rocznikach x odpowiednio 180 zł, 210 zł, 325 zł lub 352 zł.
Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio kwot:

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 
- dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

do kwoty 180 zł

- dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, 
- dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, 

do kwoty 210 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum, 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, 

do kwoty 325 zł

- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, 
- dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczniów klasy I liceum plastycznego oraz uczniów klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego, uczniów niepełnosprawnych 

do kwoty 352 zł

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 
- dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

do kwoty 180 zł

Organem koordynującym program jest Minister Edukacji Narodowej.

Więcej: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=311&news=2857&number=1

do góry