Strona główna/Urząd/Aktualności/Rządowy program pomocy uczniom - WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program pomocy uczniom - WYPRAWKA SZKOLNA

Aktualności 1 Września 2011

25 maja 2011 r. Rada Ministrów przyjęła:

uchwałę Nr 68/2011 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna", rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Cele programu:

- rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Kryteria otrzymania pomocy:

- ze względu na kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto; 
- bez względu na kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale istnieje uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy (art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. z powodów sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
- ze względu na niepełnosprawność - uczniowie posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego:
- słabo widzący, 
- niesłyszący, 
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z nich jest wskazana powyżej.

Dofinansowanie zakupu podręczników:

1. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, 
dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, 
do kwoty 180 zł

2. dla uczniów klas III gimnazjów
dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych, 
dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,
do kwoty 325 zł

3. dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,
do kwoty 210 zł

4. dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczychszkół zawodowych,
do kwoty 315 zł

5. dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych, 
dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych 
do kwoty 390 zł

Źródło: www.men.gov.pl  

Wnioski dotyczące udzielenia pomocy finansowej w ramach programu "Wyprawka szkolna" pobierać można w sekretariatach szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uzupełnione dokumenty należy złożyć do 30 września br.

do góry