Strona główna/Urząd/Aktualności/Prace nad "Planem gospodarki niskoemisyjnej"

Prace nad "Planem gospodarki niskoemisyjnej"

Aktualności 15 Lutego 2016

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. 5 lutego w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, przewodniczący rad dzielnic, sołtysi, naczelnicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli spotkali się z wykonawcą „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe " dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

„Zanieczyszczone powietrze, w sposób realny oddziałuje na zdrowie człowieka. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić konieczność poszukiwania rozwiązań - zarówno prawnych, jak i edukacyjnych, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza na terenach zurbanizowanych. Samym programem zanieczyszczeń powietrza, oczywiście, nie wyeliminujemy, ale bez dokumentów strategicznych, nie da się pozyskać ani jednej złotówki ze środków zewnętrznych. Fundusze zewnętrzne mają nam umożliwić kompleksowe działania na rzecz czystszego, bardziej przyjaznego środowiska. Program to oczywiście także konsultacje społeczne, które są jednym z bardzo ważnych elementów wdrażanych przez samorząd działań. Dlatego cieszę się, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie” - zwrócił się do obecnych w CKE uczestników spotkania Grzegorz Wolnik, Pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej określić ma strategię działań na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ponadto, pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94 poz.551 z późn. zm). Plan ten obejmuje wszystkie sektory
i podmioty będące producentami i odbiorcami energii a adresatami planu będą Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jednostki organizacyjne i spółki Gminy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i z otoczenia biznesu.

 

„Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji inwentaryzacyjnej, przeprowadzonych badań i obliczeń zostanie opracowana „Baza danych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” zawierająca informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie, która ma służyć do wyznaczania emisji zanieczyszczeń powietrza, monitorowania jej zmian
i zarządzania zużyciem nośników energii. Zostanie opracowana aplikacja służąca do obsługi tej bazy oraz jej późniejszej aktualizacji. PGN ma także dotrzeć do mieszkańców Gminy i skłonić ich do wdrożenia konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska” - wyjaśniają pracownicy Wydziału Ekologii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Kolejne spotkanie w ramach wdrażania strategicznych dokumentów z zakresu ekologii, odbędzie się 4 marca. Tego dnia do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedsiębiorcy.

 

 

do góry