Strona główna/Urząd/Aktualności/Po raz dwudziesty wręczono Karolinki

Po raz dwudziesty wręczono Karolinki

Aktualności 29 Grudnia 2016

Dziś w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczystość wręczenia honorowych wyróżnień - statuetek Karolinka - przyznawanych corocznie za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Rada Miejska ustanowiła to wyróżnienie 21 listopada 1997 roku. "Już po raz dwudziesty mamy więc zaszczyt docenić tych, którzy rozsławiają naszą gminę i działają na jej rzecz. Dedykujemy Karolinkę tym, którzy działają na terenie Czerwionki-Leszczyn, tworzą jakość miejscowości i rozsławiają tę gminę. Za wszystko, co dla naszej małej ojczyzny poszczególne osoby robią należą się ogromne podziękowania" – podkreślił przewodniczący Kapituły – burmistrz Wiesław Janiszewski. Burmistrz złożył także podziękowania pomysłodawcom nagrody: „Upływający czas potwierdził, że to przedsięwzięcie było niezwykle trafne. Nie w latach, ale w dziesięcioleciach możemy odmierzać kolejne edycje tej formy podziękowań, przyznawanych zasłużonym dla rozwoju naszej gminy”.

 

9 grudnia Kapituła w składzie: Przewodniczący: Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski oraz Członkowie Kapituły: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Andrzej Raudner, Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Antoni Procek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płonka, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Szczekała rozpatrywała 28 wniosków: 19 wniosków, które wpłynęły w latach 2003 – 2015 oraz 9 wniosków, które wpłynęły w roku 2016.

Decyzją Kapituły wyróżnienie otrzymali:

Roman Chlubek

Henryk Głombik

Erwin Kuśka

Bernard Strzoda

Chór „Hiacynt”

Parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach

Koło Pszczelarzy w Czerwionce-Leszczynach.

 

W uroczystości wręczenia Karolinek uczestniczyli również m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Tokarz, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło, a także laureaci poprzednich edycji nagrody.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik złożył na ręce laureatów gratulacje oraz podziękowania za dotychczasową pracę, życząc wielu kolejnych inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Zwieńczenie wydarzenia stanowił, zakończony owacjami na stojąco, koncert Magdy Umer - piosenkarki, aktorki, reżyserki i dziennikarki.

M. Umer współpracowała min. z Kabaretem Starszych Panów, Krystyną Jandą, Włodzimierzem Nahornym, Sewerynem Krajewskim, wykonywała teksty Agnieszki Osieckiej. Do jej największych przebojów należą piosenki "Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie", "Jestem cała w twoich rękach", "Dawno chyba", "Oczy tej małej", "Już szumią kasztany".  

O oprawę artystyczną wręczenia Karolinek zadbała także Orkiestra Miejska „Dębieńsko” wraz z Formacją Taneczną ZYGZAK.

 

 

Statuetka nagrody Karolinka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, która ustawiona jest na bryle podstawy w kolorze czarnym, symbolizującym węgiel. Na podstawie umieszczony został herb Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka wykonana jest z ceramiki, według projektu artysty plastyka Bogdana Szymury.


 

R o m a n  C h l u b e k

Roman Chlubek urodził się 3 listopada 1972 roku w Stanowicach.

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

Ukończył studia zawodowe-oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz studia wyższe magisterskie w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku politologia, w zakresie społeczno-samorządowym. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Roman Chlubek z Komisariatem Policji w Czerwionce-Leszczynach jest związany od 1991 roku.

W trakcie swojej kariery zawodowej w Policji, pełnił służbę zarówno w pionie prewencyjnym jako aplikant Posterunku Policji Lokalnej, policjant Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu Policji, jak i w pionie kryminalnym na stanowiskach asystenta oraz specjalisty Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej, a także specjalisty Zespołu Prewencji.

Od 1999 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.

9 września 2002 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, które sprawuje do dnia dzisiejszego.

W ramach pełnionej funkcji pełni nadzór nad pracą wszystkich pionów służbowych Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. Za całokształt służby w 2009 roku został wyróżniony brązową odznaką Zasłużony Policjant.

Dzięki bardzo dobrej pracy jednostki pod kierownictwem Komendanta Romana Chlubka, od wielu lat na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stan bezpieczeństwa utrzymany jest na wysokim poziomie, co pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz ogólny odbiór społeczny Policji na tym terenie.

W trakcie wykonywania pracy zawodowej Roman Chlubek jako Komendant sprawował również nadzór nad sprawami procesowymi o dużym ciężarze gatunkowym, między innymi dotyczącymi zabójstw, napadów rabunkowych, bójek, pobić oraz przeciwko mieniu, które odbiły się znacznym wydźwiękiem medialnym wśród społeczności lokalnej, a które dzięki profesjonalnym działaniom Policji oraz nadzorowi Komendanta, zostały szybko i skutecznie przeprowadzane, a sprawcy czynów postawieni zostali w stan oskarżenia przed sądem.

W czasie imprez masowych, wielokrotnie dowodził także siłami policyjnymi, dbając o właściwe zabezpieczenie tych imprez oraz niedopuszczenie do przypadków zbiorowych naruszeń ładu i porządku publicznego.

Ponadto z inicjatywy Komendanta zorganizowano wiele działań profilaktycznych, ukierunkowanych na ograniczenie i przeciwdziałanie przestępczości.

Komendant Roman Chlubek, prócz pracy zawodowej podejmuje również działalność społeczną.

Aktywnie działał w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a obecnie działa w Stowarzyszeniu Ruchu Rozwoju Gminy, w ramach których uczestniczył w przedsięwzięciach mających na celu edukację i kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa publicznego, skierowanych do szkół, seniorów i innych podmiotów, które działają na terenie naszej Gminy. Pełnił również funkcję sądowego kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Rybniku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, w ramach której realizował zadania resocjalizacyjne wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, pomagał w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych zjawiskiem alkoholizmu i innymi patologiami społecznymi.

W ramach współpracy ze szkołami, zorganizował też wiele pokazów i prelekcji dla młodzieży, w których uczestniczył osobiście.

Mając na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obecnie aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, a także na bieżąco współpracuje w powyższym zakresie z władzami samorządowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi jednostkami Gminy.

 

 

H e n r y k  G ł o m b i k

Henryk Głombik urodził się 12 maja 1955 roku. Na terenie Gminy i Miasta Czerwiona-Leszczyny mieszka od urodzenia po dzień dzisiejszy.

Jest absolwent I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest radcą prawnym.

Pracował w Zakładach Tworzyw Sztucznych Krywałd-Erg w Knurowie oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leszczynach jako radca prawny. Od 2000 roku wykonuje zawód radcy głównie w ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego na terenie Czerwionki-Leszczyn. Jest także członkiem Stowarzyszenia Wspólnota w Czerwionce-Leszczynach.

Pan Henryk Głombik w latach 1990 - 1994 był członkiem Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dwie kadencje, w latach 1990 – 1998, sprawował funkcję radnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przewodnicząc Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. W ramach tej działalności aktywnie uczestniczył między innymi w tworzeniu przepisów prawa miejscowego w Czerwionce-Leszczynach, w powołaniu Straży Miejskiej, w rejestracji czasopisma „Kurier”, w komunalizacji mienia na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Został też odznaczony Medalem 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom.

 

 

E r w i n  K u ś k a

Erwin Kuśka urodził się 1 września 1938 roku w Przegędzy. Obecnie zamieszkuje nadal w Przegędzy.

Po ukończeniu szkoły przez 40 lat, aż do emerytury pracował w Rybnickich Zakładach Wyrobów Metalowych Huta „Silesia” w Rybniku.

Podczas swojej pracy zawodowej otrzymał wiele wyróżnień: między innymi srebrną odznakę „Zasłużony Działacz Federacji Metalowych”, odznakę „Zasłużony dla RZWM Huta Silesia” oraz wiele listów pochwalnych i dyplomów.

 

Erwin Kuśka wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w 1954 roku, jako członek drużyny młodzieżowej działającej przy OSP Przegędza.

Po osiągnięciu pełnoletniości, aż do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w działalności pożarniczej w OSP Przegędza oraz w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Przeszedł wszystkie szczeble pożarniczej działalności, poczynając od strażaka, poprzez dowódcę drużyn młodzieżowych, dowódcę sekcji, Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, opiekuna drużyn młodzieżowych: żeńskich i męskich.

Obecnie jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegędzy. Podczas swojej długoletniej działalności w OSP odnosił liczne sukcesy z drużynami młodzieżowymi a także z grupami starszymi na zawodach Miejsko-Gminnych, Rejonowych i Powiatowych, o czym świadczą liczne dyplomy i puchary znajdujące się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegędzy.

W latach sześćdziesiątych Erwin Kuśka był również członkiem Zarządu Powiatowego ZOSP w Rybniku.

Ponadto, po powstaniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pełnił funkcję wiceprezesa Miejsko-Gminnego Związku OSP.

Przez wiele lat był członkiem Rady Sołeckiej w Przegędzy. Między innymi, dzięki jego staraniom, Ochotnicza Straż Pożarna w Przegędzy w roku 2005 otrzymała nowy samochód pożarniczy.

Za całokształt działalności pożarniczej otrzymał także liczne odznaczenia: Strażak Wzorowy, Brązowy, Srebrny, Złoty - medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznakę „Za zasługi we współzawodnictwie przeciwpożarowym”, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego” oraz Złoty Znak Związku OSP – najwyższe odznaczenie pożarnicze.

 

B e r n a r d  S t r z o d a

Bernard Strzoda urodził się 5 sierpnia 1956 roku w Palowicach, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego i prowadzi własne gospodarstwo rolne.

Z zawodu jest elektromechanikiem.

W latach 1996-2016, przez okres pięciu kadencji, pełnił funkcję sołtysa sołectwa Palowice. W 2002 roku w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Gazetę Sołecką oraz Senacką Komisję Współpracy z Samorządami w kategorii Inwestycji komunalnych, został wyróżniony tytułem „Sołtysa Roku”.

W czasie pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie Palowice, dzięki staraniom Pana Bernarda Strzody, udało się między innym zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • telefonizację sołectwa,

 • wyremontowanie wszystkich dróg gminnych sołectwa oraz głównych dróg dojazdowych do Palowic,

 • poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę chodników dla pieszych przy głównych drogach oraz zabudowano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego,

 • dobudowano nowe skrzydło Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z zapleczem,

 • zmodernizowano budynki: Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubu Sportowego,

 • przy Szkole Podstawowej zbudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią,

 • zagospodarowano park przy ul. Dębowej pod kątem rekreacyjno-wypoczynkowym, odwodniono tereny narażone na zalewanie w sołectwie,

 • wykonano wiele innych prac inwestycyjnych i remontowych służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Bernard Strzoda jest również jednym z inicjatorów organizacji Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich oraz Dożynek Powiatowych Powiatu Rybnickiego – wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych Powiatu Rybnickiego.

W okresie pełnienia funkcji Sołtysa był również współorganizatorem wielu lokalnych oraz ponadlokalnych imprez kulturalnych, które stały się wizytówką Sołectwa Palowice.

Są to między innymi: organizacja w Sołectwie Palowice Dożynek Powiatowych Powiatu Rybnickiego w 2008 i 2012 roku, reaktywowanie „Turnieju Wsi” sołectw Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2009 roku, organizacja dożynek sołeckich, festynów, imprez plenerowych, spotkań noworocznych z mieszkańcami. W wydarzenia te angażowana była młodzież oraz dzieci szkolne .

W latach 1997 - 2006 był delegatem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Śląskiej Izby Rolniczej. W ramach tej działalności od 2002 roku do 2006 roku pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Śląskiej Izby Rolniczej w Rybniku,

Od 2009 roku do nadal jest też Przewodniczącym Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Czerwionce-Leszczynach.

Bernard Strzoda był również jednym z członków grupy inicjatywnej powołania Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Gminy.

Od 1998 roku aktywnie działa także w Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach: w latach 1998-2006 jako przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Leśnictwa, w latach 2006 - 2014 przewodniczył pracom Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy oraz był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, a obecnie - od 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

 

Za swoją działalność został też odznaczony:

 • Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP,

 • Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego,

 • Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa,

 • Medalem 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom.

 

C h ó r  „H i a c y n t”

Chór „Hiacynt” działa przy parafii p.w. św. Jacka w Stanowicach. Powstał z inicjatywy księdza proboszcza Eugeniusza Durczoka w lutym 1998 roku.

W trakcie swej działalności chór uświetniał liczne uroczystości na terenie sołectwa oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym: dożynki, 50-lecie poświęcenia kościoła p.w. św. Jacka, 50-lecie Szkoły Podstawowej w Stanowicach, 50-lecie nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom, 85-lecie Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko”, poświęcenie kamienia węgielnego pod zakład pracy Tenneco Silesia, otwarcie Tenneco Silesia i wiele innych.

 

Ponadto bierze udział w koncertach oraz przeglądach chórów kościelnych poza granicami naszej gminy, osiągając sukcesy i rozsławiając w ten sposób Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Tradycją stało się też wspólne koncertowanie i kolędowanie chóru w ramach spotkań chóralnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz kolędowanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Stanowicach.

 

Obecnie celem chóru jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych wśród mieszkańców Stanowic, poprzez obecność na uroczystościach parafialnych i lokalnych oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, działającymi na terenie gminy.

 

W okresie swojej działalności chórem kierowały kolejno:

- Pani Maria Pawela,

- Pani Stefania Penkała,

- Siostra Patrycja ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Bełku,

- a od 1999 roku do chwili obecnej - Pani Anna Jędrzejak.

Niewątpliwie, ten krótki zarys historii działalności parafialnego chóru „Hiacynt” pozwala stwierdzić, że jest on wizytówką Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Stało się to możliwe dzięki zapałowi członków chóru, w tym dzięki pracy Pani Anny Jędrzejak oraz duchowemu wsparciu ks. Proboszcza Eugeniusza Durczoka.

 

 

Parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach

– 35-lecie istnienia

Parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach powstała 35 lat temu, kiedy w 1981 roku, ówczesny biskup katowicki Herbert Bednorz dekretem erygował parafię Szczejkowice oraz wyznaczył jej granice. Pierwszym proboszczem parafii został wówczas ksiądz Gerard Wochnik. Wcześniej mieszkańcy Szczejkowic związani byli z parafiami w Bełku i Stanowicach.

W związku z powstaniem parafii kolejny proboszcz, ksiądz Karol Psurek, zapoczątkował starania o budowę domu parafialnego, którą rozpoczęto w 1982 roku. W tym samym roku, podczas wizytacji księdza biskupa Herberta Bednorza, podjęto też decyzję o rozpoczęciu budowy kościoła w Szczejkowicach.

Po zakończeniu budowy domu parafialnego, w maju 1984 roku poświęcono go oraz wmurowano kamień węgielny w murach nowego kościoła.

16 listopada 1986 roku nastąpiło uroczyste pobłogosławienie kościoła przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia.

W kolejnych latach kontynuowano roboty wykończeniowe krypty i podziemia kościoła, rozpoczęto budowę dzwonnicy, zbudowano ogrodzenie wokół kościoła oraz wykonano witraże.

W 2013 roku proboszczem Parafii Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach zostaje ks. Jacek Ostrowski, który funkcję tę sprawuje do dziś.

W czasie tych 3 lat, które w praktyce były okresem wzmożonego przygotowania do poświęcenia kościoła, wykonano kolejne prace: remont schodów i dachu, renowację oświetlenia, dodano nowe witraże, wykonano parking oraz wyremontowano ogrodzenie.

Wszystkie prace, wykonane obecnie jak i w latach poprzednich, realizowane były dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy mieszkańców sołectwa.

16 listopada 2016 roku, w 30 rocznicę pobłogosławienia kościoła, Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc dokonał poświęcenia świątyni, przekazując jednocześnie ks. proboszczowi Jackowi Ostrowskiemu kościół i parafię.

W trakcie 35 lat działalności parafii jej proboszczami byli:

ks. Gerard Wochnik,

ks. Karol Psurek,

ks. Jan Kuboszek

ks. Gerard Syguda,

ks. Józef Walasz

ks. Kazimierz Folkert

Obecnie parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach liczy około 1670 wiernych i jest jedną z jedenastu parafii dekanatu Dębieńsko. Parafia ta skupia działalność wielu grup, w tym między innymi: Dzieci Maryi, Grupę Oazową, 6 Kół Różańcowych, Zespół Charytatywny, Chór Parafialny „Jutrzenka”.

Parafia na stałe wpisała się też w życie sołectwa oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Jest piękną wizytówką miasta oraz przykładem dobrej współpracy duszpasterzy z władzami lokalnymi, w tym gminy.

 

 

Koło Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach

Początek działalności Koła Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach datuje się na 1927 rok.

Koło to działało również podczas niemieckiej okupacji, co wynika z dostępnych archiwalnych informacji. W latach powojennych nastąpiła przerwa w jego funkcjonowaniu, jednak zostało reaktywowane i w 1976 roku odbyło się pierwsze zebranie reaktywowanego Koła, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W tym okresie widoczna jest prężna działalność jego uczestników, efektem czego jest m.in. ufundowanie w 1985 roku sztandaru oraz jego poświęcenie.

Obecnie osoby zrzeszone w Kole spotykają się regularnie. Podczas tych spotkań wymieniają się fachowymi informacjami na temat hodowli pszczół, funkcjonowania pasiek, apiterapii. Informacjami tymi oraz swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem dzielą się również z innymi mieszkańcami naszej gminy, zachęcając ich m.in. do zakładania własnych, rodzinnych pasiek.

Koło Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach prowadzi także akcje edukacyjne w szkołach na terenie naszej gminy, ale i poza jej granicami, propagując i popularyzując m.in. tradycje bartnicze, pszczelarstwo, produkty pszczelarskie, a także ich nieoceniony wpływ na życie i zdrowie człowieka, w tym mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. Tak też działalność Koła wypełnia istotną funkcję i lukę w zakresie edukacji młodego pokolenia w obszarze ekologii na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ponadto, w trakcie swojej działalności, Koło doprowadziło do nasadzeń licznych drzew na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, opiekowało się strefą ochronną przy miejskiej oczyszczalni ścieków, propagując tym samym potrzebę masowego sadzenia nowych, miododajnych drzew i krzewów, celem zastąpienia starych i niebezpiecznych, niejednokrotnie zagrażających życiu ludzi i mieniu.

Powyższe działania Koła Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach doprowadziły także do wymiernych efektów w sferze ekologicznej.

Na co dzień widoczne jest również zaangażowanie członków Koła. Biorą oni czynny i liczny udział w wielu uroczystościach organizowanych przez Koło (np. Dzień Pszczelarza) jak i w innych organizowanych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny: dożynki, uroczystości państwowe i kościelne.

Pszczelarze pamiętają również o swoich koleżankach i kolegach z okazji ich osobistych świąt i  jubileuszy oraz pomagają swoim członkom, którzy potrzebują pomocy innych, co niewątpliwie wymaga także podkreślenia.

Za swoją działalność i zasługi Koło Pszczelarzy „Ambroży” otrzymało odznaczenia:

 • srebrny medal za zasługi w rozwoju pszczelarstwa

 • złota „ Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,

a sztandar uhonorowano złotą odznaką dla Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Od 1985 roku działalność Koła jest też dokumentowana w Kronice.  

do góry