Strona główna/Urząd/Aktualności/Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Dr. Rostka 7

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Dr. Rostka 7

Aktualności 3 Lipca 2015

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach

przy ul. Dr. Rostka 7


Przedmiotem sprzedaży są stanowiące całość gospodarczą działki 2786/27 i 2785/27 położone przy ulicy Dr. Rostka 7 w Czerwionce-Leszczynach, w sąsiedztwie intensywnej zabudowy wielo i jednorodzinnej oraz usług, w nieznacznym oddaleniu od głównej ulicy dzielnicy. Dla działki o numerze ewidencyjnym 2786/27 i pow. 527 m² Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00025280/9 – dział III i IV wolny od wpisów. Działka ta ma kształt wieloboku o równym ukształtowaniu terenu, w wiekszości utwardzonym i ogrodzonym oraz posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO a wjazd jest możliwy od ul. Damrota. Nieruchomość ta jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem usługowym, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 279,90 m², w którym mieści się kilkanaście pomieszczeń usługowych, węzły higieniczno-sanitarne, korytarze i klatka schodowa. Przedmiotowy budynek wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły i pustaków, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Jego elewację tworzy tynk cementowo-wapienny w wielu miejscach odspojony, ze znacznymi ubytkami. Stolarka okienna i drzwiowa głównie drewniana w stanie kwalifikujacym do wymiany. Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne - elektryczną, wodną, kanalizacyjną, telefoniczną, odgromową i c.o. z sieci. Obiekt wymaga kompleksowego remontu.

Działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 2785/27 i pow. 264 m² dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00128465/2 – dział III i IV wolny od wpisów - ma kształt wieloboku i równe ukształtowanie terenu. Wjazd realizowany jest przez działkę 2786/27. Wzdłuż drogi lokalnej - sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, CO. Nieruchomość ta jest obciążona 4 umowami najmu gruntu pod garaże blaszane będace własnością najemców: dwie zawarto na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jedna została zawarta na czas określony do 6.03.2017 r. z możliwością rozwiązania z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia zaś jedna wiąże strony do dnia 28.02.2016 r. Umowy te podlegają przejęciu przez nabywcę z mocy art. 678 KC.

 

Tytułowe działki objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002r. leżą na terenie mieszkaniowo-usługowym z przewagą zabudowy wielorodzinnej o symbolu M1 oraz na terenie górniczym KWK „Dębieńsko”.

Cena wywoławcza łącznie za dwie działki wynosi 400.000,00 zł netto.

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 50.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2015 r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36A sala konferencyjna średnia o godz. 9°°

Sprzedaż tej nieruchomości w części w jakiej stanowi działkę zabudowaną korzysta ze zwolnienia z podatku VAT (cena wywoławcza 375.000,00 zł), natomiast w pozostałej części podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% (cena wywoławcza 25.000,00 zł) i zostanie on stosownie doliczony do najwyższej wylicytowanej ceny netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 29 lipca 2015 r. - decyduje data wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu kosztów geodezyjnych.

Gmina Czerwionka-Leszczyny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach oraz za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem nieruchomości po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin.

Dodatkowych informacji udziela Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (al. św. Barbary 6) tel. 32 429 59 94.

Informuje się, że aktualne ogłoszenia przetargowe znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w sposób zwyczajowo przyjęty w gablotach budynku Urzędu przy al. św. Barbary 6 oraz opublikowane na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014.1490).

 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  a) dowód wniesienia wadium,

  b) dowód tożsamości oraz numery PESEL, NIP i REGON o ile spoczywa na nich obowiązek ich uzyskania,

  c) pełnomocnictwo notarialne jeżeli osoba uczetnicząca w przetargu działa w imieniu innych osób,

  d) pisemne oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego ogłoszenia (właściwe dla osoby fizycznej lub prawnej, dostępne w Referacie Obrotu Nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu),

  f) numer rachunku bankowego, na który powinien być dokonany zwrot wadium w przypadku nie uzyskania przybicia przez oferenta (Gmina nie ponosi odpowiedzialności związanej ze zwrotem wadium na rachunek wskazany przez oferenta).

 3. Wpłacone wadium podlega:

  1) zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

  2) zwrotowi pozostałym oferentom w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu,

  3) przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez Gminę terminie.

 4. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlegać będzie zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 5. Uczestnicy przetargu powinni mieć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

  - wypisu z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku prowadzenia przez oferenta działalności gospodarczej,

  - umowy spółki cywilnej - w przypadku takiej formy prowadzenia działalności,

  - właściwego rejestru - w przypadku oferenta będącego osobą prawną.

 6. Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

 7. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 8. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do poniesienia opłat notarialnych i sądowych związnych z nabyciem nieruchomości.

 9. Nabywca przejmie wszelkie ciężary i pożytki związane z nieruchomością z dniem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.

 

 Do pobrania:

 1. Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul . Dr. Rostka 7
 2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości
 3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie osoby prawnej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości

 

 

 

do góry