Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację III Gminnego Zjazdu Seniora

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację III Gminnego Zjazdu Seniora

Aktualności 24 Sierpnia 2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

OGŁASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie powierzeniaorganizację III Gminnego Zjazdu Seniora.

Cel zadania publicznego:działania aktywizujące osoby starsze.

Minimalny zakres działań:

 1. Organizacja eventu dla ok. 300 seniorówmieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny (m.in.z Domu Spokojnej Starości w Bełku,Kół Emerytów i Rencistów działających na terenie gminy, grup nieformalnych, mieszkańców),

 2. zaplanowanie w scenariuszu imprezy: wykładu/prelekcji np.:na temat współczesnych wyzwań dla wieku senioralnego, przedstawienie oferty Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla seniorów, wystąpienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, życzeń i gratulacji dla seniorów aktywnie działających na terenie Gminy i Miasta,

 3. organizacja części artystycznej (np: występy zespołów, solistów, grup teatralnych, wokalnych, amatorów/profesjonalistów, różnych grup wiekowych),

 4. poczęstunek (kawa, herbata, kołacz, ciasteczka itp.),

 5. promocja III Gminnego Zjazdu Seniorów (m.in.prasa, media lokalne, Głos Seniora),

 6. zaproszenia.

Termin realizacji zadania od 1.10.2017r. do 30.11.2017r.

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 7 000,00zł.

Szczegóły konkursu zawartew Zarządzeniu Nr 451/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, które dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html

 

Oferty konkursowe na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2017 roku:

 • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.

 • w formie pisemnej z adnotacjąOtwarty konkurs ofert na organizację III Gminnego Zjazdu Seniorów w 2017 rokuw Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyWydział Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 19, tel. 32 43 12 251.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 451/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w fornie powierzenia – organizację III Gminnego Zjazdu Seniora

 2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK
 3. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 4. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
do góry