Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Aktualności 12 Kwietnia 2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

OGŁASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2017 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (obszar IV) - Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  • organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców gminy, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami;
  • organizacja turniejów i zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, za wyjątkiem przygotowań i startów w rozgrywkach ligowych.

 

Termin realizacji zadań od 1 czerwca  2017r. do 31 grudnia 2017r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi  30 000,00 zł.

Szczegóły konkursu zawarte są w Zarządzeniu Nr 173/17 z dn. 11 kwietnia 2017 roku, które dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html

 

Oferty konkursowe na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2017 roku:

  • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań.
  • w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku (Obszar IV)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Wydział Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 19,  tel. 32/ 43 12 251

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku wraz załącznikami.
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 

do góry