Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku...

Aktualności 28 Kwietnia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze V:

Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Termin realizacji zadania od 1.06.2016r. do 31.12.2016r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 13 000,00 zł.

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 roku:

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.

  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku (Obszar V)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku wraz załącznikami.
  2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
  3. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  4. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
top_baner
do góry