Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Aktualności 25 Stycznia 2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

OGŁASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2017 roku.

 

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (Obszar II):

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

  2. kultywowanie tradycji regionalnych.

Termin realizacji zadań od 15 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Na przedstawione do realizacji zadania zaplanowano w budżecie w formie dotacji środki publiczne w wysokości 70 000,00 zł.

Szczegóły konkursu zawarte są w Zarządzeniu Nr 18/17 z dn. 20 stycznia 2017 roku, które dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html

oraz do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem.

 

Oferty konkursowe na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2017 roku:

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku (Obszar II)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Wydział Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 19, tel. 32/ 43 12 251.

 

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku wraz załącznikami.
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
top_baner
do góry