Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: „Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: „Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu...

Aktualności 1 Grudnia 2016

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy, realizowanych w obszarze: „Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze 5b Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok:

„Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”

w tym:

ZADANIE NR 1 – Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - w tym osób niepełnosprawnych ruchowo (jednakże zdolnych do samoobsługi) – z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 35, z możliwością zwiększenia tego zapotrzebowania do 40 osób w okresach zimowych:

 • od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku i od 1 października do 31 grudnia 2017 roku,

 • od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku i od 1 października do 31 grudnia 2018 roku,

 • od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku i od 1 października do 31 grudnia 2019 roku.

ZADANIE NR 2 – Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 3 z możliwością zwiększenia tego zapotrzebowania do 6 osób w okresach zimowych:

 • od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku i od 1 października do 31 grudnia 2017 roku,

 • od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku i od 1 października do 31 grudnia 2018 roku,

 • od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku i od 1 października do 31 grudnia 2019 roku.

 

Termin realizacji zadań od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Na przedstawione do realizacji zadania zaplanowano w budżecie w formie dotacji środki publiczne w wysokości 690 000,00 zł, z czego:

 1. na zadanie Nr 1 – łącznie: 675 000,00 zł, w tym

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku kwota: 225 000,00 zł,

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku kwota: 225 000,00 zł,

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku kwota: 225 000,00 zł.

 1. na zadanie Nr 2 – łącznie: 15 000,00 zł, w tym:

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku kwota: 5 000,00 zł,

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku kwota: 5 000,00 zł,

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku kwota: 5 000,00 zł.

 

Zarządzenie Nr 587/16 z dn. 30 listopada 2016 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku:

 1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
 2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku (Obszar 5b)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Zarządzenie Nr 587/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w latach 2017-2019 wraz z załącznikami.
 3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK
 4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
do góry