Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze IV: Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze IV: Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Aktualności 18 Stycznia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze IV: Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze IV: Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  • organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców gminy, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
  • organizacja turniejów i zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, za wyjątkiem przygotowań i startów w rozgrywkach ligowych.

 

Termin realizacji zadania od 15.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15 000,00 zł.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2016 roku:

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.

  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku (Obszar IV)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 20/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku wraz z załącznikami.
  2. Informacja o konkursie
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 

 

top_baner
do góry