Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku

Aktualności 5 Marca 2015


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY     Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta w obszarach zadań:

 1. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
  a) organizacja programów profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poprzez realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia. Zadania realizowane w ramach tych działań  muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  a) organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych o charakterze regionalnym – lokalnym i środowiskowym.
  b) kultywowanie tradycji regionalnych.
 3. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
  a) organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie przygotowania  młodzieży do zapoznania się z prowadzeniem ratownictwa przeciwpożarowego i ochrony ludności przed zagrożeniami pożarowymi. Prowadzenie zajęć szkoleniowych  w tym zakresie, zawodów itp. 
 4. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
  a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców gminy, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami;
  b) organizacja turniejów i zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, za wyjątkiem przygotowań i startów w rozgrywkach ligowych. 
 5. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
  a) organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym  z terenu gminy.
 6. Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
  a) organizacja przedsięwzięć w zakresie wdrażania programów pobudzania przedsiębiorczości. Prowadzenie zajęć szkoleniowych, edukacyjnych, konkursów, akcji promocyjnych itp., przyczyniających się do rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenia kompetencji kluczowych zdefiniowanych przez Unię Europejską,
  b) promocja społecznej odpowiedzialności biznesu,
  c) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród ludzi młodych.

 

Termin realizacji zadania od 20.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 154 000,00 zł.

Więcej informacji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku

do góry